Wywyższony na krzyżu. 5 Niedziela Wielkiego Postu.

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!” Wtem rozległ się głos z nieba: „Już wsławiłem i jeszcze wsławię”. Stojący tłum to usłyszał i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

W IV wieku żył w jaskini w Libanie pobożny pustelnik, który pokutował za grzechy swojej młodości. Przed wejściem do groty postawił krzyż, aby zatamować drogę wszystkim złym duchom. Jednakże pewnej nocy przyszedł do niego sam Szatan, który rozwinął przed nim długi papier z wykazem jego grzechów. „To jest rachunek za twoje życie” powiedział złośliwie. Pustelnik wziął do ręki krzyż i odpowiedział: „A to, jest pokwitowanie”. W tej chwili Szatan odszedł z krzykiem

Św. Jan zapisał dla nas w dzisiejszej ewangelii słowa samego Chrystusa: Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Dziś liturgia przypomina nam o tajemnicy zwycięskiego krzyża Chrystusa. Krzyża jako ołtarza i tronu na którym Chrystus dokonał w Wielki Piątek sądu nad światem. Krzyż, dwie poprzecznie zbite ze sobą belki, które stały się narzędziem okrutnej śmierci Chrystusa, ale zarazem symbolem Jego zwycięstwa nad Szatanem i grzechem. W prefacji mszalnej modlimy się takimi słowami: Na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego. Szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany. Cesarz Julian Apostata po swoim długim burzliwym życiu, po zwątpieniu w Chrystusa, w chwili swojej śmierci wołał: Galilejczyku zwyciężyłeś!

Chrystus wcześniej tłumaczył to Nikodemowi, że to zwycięstwo dokona się przez wywyższenie Syna Człowieczego, czyli przez krzyż. Z wysokości krzyża Bóg popatrzył na ziemię. To właśnie krzyż sprawił, że nasze grzechy rozwiały się jak kartka z grzechami libańskiego pustelnika. Tylko trzeba jeszcze każdemu z nas uznać ten fakt i przyjąć go sercem. Pan Bóg nie może zbawić człowieka bez zgody samego człowieka. Potrzebna jest decyzja przyjęcia zbawienia w swoim sercu. Adam Mickiewicz napisał: Bóg sam może świat zniszczyć i drugi raz wystawić, A bez naszej pomocy nie może nas zbawić. Przed wiekami Chrystus ukazał się świętemu Hieronimowi – zapytał go, co mi dasz Hieronimie? Święty pustelnik odpowiedział: dam ci wszystkie moje pisma. To za mało – powiedział Pan Jezus. Cóż Ci więcej mogę dać mój Panie? pytał zmartwiony Hieronim. Daję Ci moje życie pełne pokuty i trudów, moje wyrzeczenia i samotność – i to za mało! Powiedział Chrystus Co wreszcie mogę Ci Boże dać? DAJ MI TWOJE GRZECHY.

Reklamy

Z ciemności do światła. 4 Niedziela Wielkiego Postu.

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu”.

Nauczyciel bierze śnieżnobiałą, dużą kartkę. Dokładnie na środku rysuje flamastrem niedużą czarną kropkę. Unosi kartkę i pyta uczniów: – Co widzicie? – Czar-ną krop-kę – chórem odpowiadają dzieci. – I nic więcej? Uczniowie milczą, Najwyraźniej nie rozumieją pytania. – Dlaczego nikt z was nie widzi dużej, białej kartki? Dlaczego wszyscy widzą tylko małą czarną kropkę?

Światło przyszło na świat. Lecz ludzie umiłowali bardziej ciemność. Tak wielu dziś mamy pesymistów, maruderów, narzekaczy. Im bardziej otaczamy się takimi osobami, tym bardziej sami się tacy stajemy. Podobnie jest też w odniesieniu do naszej wiary, relacji do Pana Boga. A po co? Daj spokój, nie chce mi się… Jemu się nie chce, to i mi się nie chce. Jemu i mi się nie chce, o i tam jest kolejny, któremu się nie chce, o i jeszcze jeden. No to mamy grupkę tych, którym się nie chce. A Jezus nam dziś przypomina, że potrzebne jest działanie. Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Kto ma Go wywyższyć, aniołowie? Nie, my sami. Po co? Aby osiągnąć zbawienie. A zbawienie nie działa automatycznie. Kto wierzy w Syna Bożego będzie zbawiony, a kto nie wierzy, ten sam się potępia, bo nie uwierzył w Niego. Nie Bóg nas potępi, tylko my sami, nasze czyny. Na tym właśnie polega ten Sąd. Wolimy sobie siedzieć w ciemności i tak wykonywać uczynki ciemności, czy idziemy w stronę światła? W świetle dobrze widać uczynki ciemności, tak jak tą kropkę na białej kartce. Ale przecież tego światła jest o wiele więcej. No to do dzieła, aby tych czarnych punktów było jak najmniej.

Znak oczyszczenia. 3 Niedziela Wielkiego Postu.

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!” Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Dzisiejsza Ewangelia zatytułowana jest: „Znak oczyszczenia świątyni”. Widzimy Jezusa zdenerwowanego jak nigdy. Paradoksalnie, wszyscy są zadowoleni, Żydzi, kapłani, pielgrzymi, bankierzy, kupcy, handlarze… Tylko nie On. Czy i nam nie zdarza się, że robimy ze świątyni targowisko? Prowadzimy handel z Bogiem, czy to z tej, czy tamtej strony ołtarza: Ja Ci modlitwę, Ty mi zdrowie. Ja Ci Mszę, Ty mi święty spokój. Dlatego czasem Bóg wkracza, wywracając nasze życie, także i naszą wiarę. A my się wtedy obrażamy na Boga. Co odważniejsi zapytają tak, jak w dzisiejszej Ewangelii: Jakim prawem to czynisz? Nie zapominajmy, że Bóg ma prawo, bo zna nasze wnętrze.

Trzeba nam uważać, żeby świątynia nie stała się jaskinią zbójców. Tu w świątyni, nie chodzi tylko o to, by mówić Bogu: Panie Boże Ty jesteś wielki, nieskończony, wszechmocny, Ty jesteś doskonały, stwórcą nieba i ziemi… Pan Bóg to wie. Chodzi o to, aby powiedzieć Panu Bogu o swoim życiu i o tym, jak to nasze życie wpływa na życie innych. Taka modlitwa oczyszcza modlących się. Oczyszcza nas samych, bo sami jesteśmy świątynią Boga, Bóg w nas mieszka, ale może właśnie najwyższy już czas, by w tym Wielkim Poście, w tej naszej świątyni posprzątać.

I na koniec pamiętajmy, że egzaminu z zachowywania Dekalogu, z prawdziwej wiary, nie zdaje się w świątyni, ale po wyjściu ze świątyni, w naszym codziennym życiu.

Góra Przemienienia. 2 Niedziela Wielkiego Postu.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

Góra Tabor, jest przez chrześcijan nazywana Górą Przemienienia. Położona w Galilei, wznosi się na wysokość 588 m. n. p. m. Zielona, kwitnąca, tętniąca życiem góra. I na jej szczycie kościół i klasztor, jako namiot spotkania z Bogiem. Komu dane było, tam być, bez wątpienia powiedział: Dobrze, że tu jesteśmy!

Jednak nie trzeba jechać do Ziemi Świętej, aby wydrapać się na Górę Przemienienia. Wystarczy poszukać w swoim życiu takiej Góry Przemienienia. Góry są po to, żeby na nie wychodzić. Będą tacy, którzy staną na początku szlaku, popatrzą do góry i powiedzą: a po co się tak męczyć, czy może być tam coś ciekawego? Będą inni, którzy rozpoczną wędrówkę w stronę góry, ale na pierwszym postoju stwierdzą: nie, to nie na moje siły. Jeszcze inni przejdą 1/3 drogi lub połowę szlaku i powiedzą: to mi wystarczy, zawracam i schodzę na dół. Będą w końcu też i tacy, którzy w nie małym trudzie pójdą na szczyt. Ze szczytu góry, świat wygląda inaczej. Człowiek i jego problemy stają się jakby mniejsze. Wtedy bardziej przemawia do nas potęga i mistyka gór. Każdy, kto choć raz w życiu wyszedł na Tarnicę, czy Giewont i dotknął krzyża, wracał inny. A co dopiero wyjść na Górę Przemienienia i dotknąć samego Jezusa? Góry ze swej natury są wymagające, wymagająca była też góra Abrahama, wymagająca była Golgota.

Co jest moją Górą Przemienienia? Co jest moim miejscem z którego wracam inny, przemieniony? Co jest moją Górą Przemienienia, czy mam takie miejsce? Piotr, Jakub, Jan i Jezus poszli na górę, aby się modlić. Co jest moją Górą Modlitwy? Jaka modlitwa mnie przemienia? Msza święta, a może jakieś nabożeństwo wielkopostne? A może twoją Górą Przemienienia jest sakrament spowiedzi św., albo twój czas ofiarowany Panu Bogu na osobistej modlitwie w ciągu dnia. Na jakim etapie jestem w tej wędrówce na Górę Przemienienia? Stoję ciągle przed górą, czy już idę, bo przecież już 2 Niedziela Wielkiego Postu, a może już zdążyłem zawrócić, mówiąc: nie, to nie dla mnie. Ślizgam się trochę po Wielkim Poście, jak topik, taki pająk wodny, co ślizga się po wodzie.

Siostry i Bracia. Różnie mogą wyglądać te nasze Góry Przemieniane. Ojciec rodziny postanowił, że od Środy Popielcowej nie pali papierosów. Jeśli to się uda, to będziemy mogli nazwać tę górę Górą Wolności. Człowiek pozornie był wolny. Ale były takie dni, a zwłaszcza wieczory, kiedy brakowało mu papierosów. Wtedy biegał do nocnego sklepu, by je kupić. Nie mógł bez nich wytrzymać. To było jakieś niewolnictwo. Poza tym cały dom przesiąknięty był tym paskudnym zapachem. Żona i dzieci zdziwiły się, gdy kiedyś wieczorem przyszedł z pracy i przyniósł owoce. Nigdy przedtem tego nie robił. Pani w sklepie, w którym dotąd kupował papierosy zażartowała: „Panie Edwardzie, to ja już teraz nic nie zarobię od Pana?”. I wtedy mężczyzna postanowił kupować coś w granicach sumy jaką wydawał na papierosy. Każdego dnia kupował do domu dla dzieci świeże owoce.
Inna Góra Przemienienia. Przyjdę do kościoła w tygodniu, nie tylko w niedzielę. To Góra Odwagi. Może nawet w piątek. Przyjdę na drogę krzyżową o 17. 00 i zostanę na Mszę św. Po co? Aby przemieniało mnie to, co usłyszę na nabożeństwie drogi krzyżowej, liturgia Słowa w czasie Mszy św. Aby przemieniała mnie Komunia, którą przyjmę.

Dla kogoś innego, droga przemienienia może prowadzić na Górę Męstwa. Będę wstawał w Wielkim Poście trochę wcześniej, aby z rana na spokojnie odmówić modlitwę, mieć jeszcze przed pracą trochę czasu dla rodziny.
A dla młodszych, droga przemienienia może prowadzić na Górę Posłuszeństwa. Szacunku i posłuszeństwa dla rodziców, nie marudzenia, wykonywania swoich obowiązków. Jeden z mądrych ludzi powiedział, że „kiedy dziecko słucha swoich rodziców, to wtedy jego Anioł Stróż ma wolne”.
Piotr, Jakub i Jan, tych trzech miał Jezus do zadań specjalnych. Wielki Post, to też taki czas zadań specjalnych. Czy będziemy chcieli wyjść z Jezusem na Górę Przemienienia? Obyśmy odpowiadając pozytywnie, mogli też powtórzyć za Piotrem: Panie, jak dobrze, że tu jesteśmy.

Pustynia. 1 Niedziela Wielkiego Postu.

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”

Pustynia, to nie jest łatwe doświadczenie. To miejsce dla najodważniejszych. Można przyjechać z wycieczką, zrobić sobie zdjęcie na tle pustyni. Zamieszkać na pystyni 40 dni, to już wyzwanie dla twardzieli. Trzeba sobie jakoś poradzić. W dodatku zwierzęta pustynne bynajmniej też nie służą pomocą. A tu jeszcze przypałętał się jakiś zły duch.

Byłem kiedyś na rekolekcjach zamkniętych w jednym z klasztorów kontemplacyjnych. Na „dzień dobry” ojcowie zabierali uczestnikom telefony komórkowe (doświadczyć pustyni). Do ręki dawali łaciński brewiarz (dzikie zwierzę pustynne do oswojenia). Kilka osób świeckich wyjechało przed czasem, nie potrafili wytrzymać 3 dni bez telefonu… Zły duch z pustyni, która tak naprawdę była oazą, wyprowadził ich na pustynię, na kórej niczego nie brakowało. Niczego, poza ciszą, modlitwą, przebywaniem sam na sam z Bogiem.

Czy mam w sobie dość odwagi, aby wybrać się na taką, czy inną wielkopostną pustynię? Czy może przyjąłem założenie, że Królestwo Boże jeszcze poczeka i moje nawrócenie też może jeszcze poczekać…